Advokatforeningen: Ny norsk lov kan true rettsstaten

ny-lov-kan-true-rettsstaten

Advokatforeningen advarer mot forslag til en ny norsk lov som vil gi regjeringen utvidede fullmakter i krisesituasjoner. Loven gir hjemmel til å innføre nye lover og unntak fra annen lovgivning. Slike ekstraordinære muligheter kan benyttes ved kriser som naturkatastrofer, pandemier, eller terrorhandlinger. Den nye loven vil kunne gå ut over balansen mellom lovgivende og utøvende myndigheter ifølge Advokatforeningen. Lovforslaget vil gjelde alle samfunnsområder med unntak av helsesektoren. Utkastet kan i prinsippet omfatte reguleringen av hele det norske rettsvesen. Lovforslaget vil gi regjeringen generell og skjønnsmessig lovmyndighet. En slik lov vil…

Les mer..

NAV-skandalen: Norsk lov fjernstyres fra Brussel

eu-eos-nav-lover-regler-diktatur

Minst 48 mennesker er dømt for å ha mottatt en ytelse de har krav på. 36 av disse har sonet ubetinget fengselsstraff, den lengste på åtte måneder. 2400 personer kan ha fått uberettiget pengekrav mot seg. Kilden til forvirringene er at Nav har praktisert som en hovedregel at man må oppholde seg i Norge for å ha rett til arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. I 2012 ble det imidlertid implementert en ny EU-forordning for trygdeordninger i EØS-området, som inbefatter Norge. Den åpner for at stønadsmottakere kan beholde retten til ytelser fra…

Les mer..